МРЕЖА


Соработки

    • Skopje Architecture Week
    • ECHARRIS Белград
    • IAESTE Македонија

Членства

    • Асоцијација на архитекти на Македонија
    • Комора на овластени архитекти и овластени инженери на Македонија


architecture + design